Privacybeleid

Privacyverklaring HollandSchermen

– maart 2019

HollandSchermen hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

HollandSchermen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van HollandSchermen en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

HollandSchermen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

HollandSchermen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, sponsoren en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

 

Verantwoordelijke

HollandSchermen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar: HollandSchermen, e-mail: svhollandschermen@gmail.com

 

Voor welke doeleinden verwerkt HollandSchermen jouw persoonsgegevens?

Het doel van HollandSchermen is om kwalitatief hoogwaardige schermtraining, in een veilige omgeving van recreatief- tot topsportniveau te bieden. HollandSchermen realiseert dit doel door:

 • te werken met goed opgeleide trainers die staan voor de kwaliteit van de trainingen, de begeleiding tijdens toernooien en de inhoudelijke ontwikkeling van de trainingsmethoden;
 • het geven van scherm-clinics op scholen en bij bedrijven de lichamelijke opvoeding in het onderwijs te verbreden;
 • een toonaangevende schermvereniging te zijn, door de Nederlandse toernooien te domineren en een rol van betekenis spelen op de Europese toernooien;
 • door het geven van scherm-clinics bij bedrijven, door het organiseren van toernooien, (inter-)nationale schermstages en benutten van pr-kansen de schermsport te promoten en de zichtbaarheid in Nederland vergroten en ambassadeur zijn van de schermsport.

HollandSchermen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van inschrijvingen;
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en sponsoradministratie;
 • het aanbieden van informatie, het sturen van een nieuwsbrief en promotie;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer, trainer en vrijwilligers
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en sponsoren en het doen van onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze vereniging voering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

HollandSchermen verwerkt persoonsgegevens via onder andere de administratie, de penningmeester en de website van HollandSchermen. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van HollandSchermen en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt HollandSchermen jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt HollandSchermen?

HollandSchermen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;

HollandSchermen kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten HollandSchermen noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

HollandSchermen verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

HollandSchermen biedt een nieuwsbrief waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden door de trainers en het bestuur van de vereniging over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Hoe zorgt HollandSchermen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

HollandSchermen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt HollandSchermen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. HollandSchermen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van HollandSchermen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. HollandSchermen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past HollandSchermen passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. HollandSchermen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. HollandSchermen kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
HollandSchermen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

 

Bewaartermijnen

HollandSchermen bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan HollandSchermen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor HollandSchermen maakt.

Stuur je verzoek naar: HollandSchermen: svhollandschermen@gmail.com

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij HollandSchermen, namelijk de bestuursvoorzitter Flos Fleischer, voorzitter@hollandschermen.nl.

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren: Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen: Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Noodzakelijk/functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies: De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van HollandSchermen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij HollandSchermen behorende websites. HollandSchermen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2019.

HollandSchermen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.